Kundservice: Tel: 026-100 244 (10:00 - 12:00)
Spärrservice: 010-188 99 85 kostnadsfritt alla tider på dygnet
Privat | Företag

0

kr
  • Du har inte lagt till några produkter i varukorgen ännu.

    Produkter

0

Produkter - kr

Nytt nummer till Kundservice

X

Nytt nummer till Kundservice

Kundservice tillgänglig per telefon mellan 10:00-12:00 vardagar på vårt nya nummer 026-100 244. Övriga tider hänvisar vi istället till kundservice@riksvakt.se.

Personuppgiftspolicy

Nedan kan du ta del av Riksvakt AB’s personuppgiftspolicy. Den berör insamling, användning och behandling av dina personuppgifter som samlas in när du är i kontakt med oss exempelvis via hemsidan eller vår kundservice, eller när du blir kund hos oss genom att köpa någon av våra produkter.

1. ALLMÄNT

1.1 Hos Riksvakt behandlas personuppgifter i de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Detta innebär att det ställs höga krav på oss, båda internt och externt, avseende det sätt på vilket vi behandlar personuppgifterna. Det är viktigt för oss att vara öppna med hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Detta dokument innehåller Riksvakts policy om insamling, användning och behandling av personuppgifter.

1.2 Personuppgiftsansvarig avseende all behandling är, där inget annat anges, Riksvakt AB, organisationsnummer 559103-2064 med adress Box 6195, 800 06 Gävle (”Riksvakt”, “vi” eller “oss”).

1.3 Med ”Personuppgifter” avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post, kundnummer eller IP-adresser.

1.4 ”Behandling” avser varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter, t.ex. insamling, organisering, lagring, användning, radering och överföring.

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

2.1 I Riksvakts verksamhet behandlas flera olika typer av personuppgifter. Vilka kategorier som behandlas varierar och beror på vilken relation du har till oss, till exempel om du är kund eller en besökare av vår hemsida. Följande kategorier av personuppgifter behandlas i varierande omfattning av Riksvakt:

a) namn;
b) adress;
c) e-postadress;
d) telefonnummer;
e) personnummer;
f) kundnummer;
g) IP-adress;
h) betalningshistorik;
i) uppgift om annan person (t.ex. ansluten familjemedlem i ID-Bevakning Duo och Familj) som tjänsten omfattar men som inte är abonnemangstagare: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

2.2 I de flesta fall får vi personuppgifterna från dig själv i samband med att du blir kund hos oss, eller om du till exempel har tackat ja till en kostnadsfri tjänst eller deltagit i någon kampanj. Vi kan också få dina kontaktuppgifter via någon av våra samarbetspartners där våra tjänster kan ingå i partnerns medlemsvillkor eller erbjudas på annat sätt. Vissa uppgifter som vi får från tredje part är insamlade från offentliga register, olika tävlingar eller andra aktiviteter. Vi är noga med att våra samarbetspartners i de fallen alltid på ett tydligt sätt ska informera dig om att, och för vilket ändamål, uppgifterna kommer skickas till oss på Riksvakt.

Ibland tar vi in listor (via inköp eller inhyrning) med telefonnummer och eventuellt e-mailadress från leverantörer av s.k. TM-Leads (Telemarketing). I dessa fall vet våra försäljare inte vilken leverantör vi har använt i det specifika fallet. Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och leverantörer av TM-Leads och att dessa har samlat in dina uppgifter på ett korrekt sätt. Om du misstänker att något inte har gått rätt till ber vi dig kontakta oss för utredning och åtgärd.

2.3 Om vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av ansluten familjemedlem har vi fått uppgifterna av den person som har tecknat abonnemanget.

3. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

3.1 Vi kommer att behandla personuppgifterna ovan för ett eller flera av följande ändamål:

a) för att marknadsföra och sälja produkter och tjänster;
b) för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtalen med dig som är kund;
c) för att kunna tillhandahålla en bra och korrekt kundservice;
d) för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag eller myndighetsbeslut;
e) för att kunna rekrytera och anställa personal;
f) för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster

3.2 Dina personuppgifter kommer aldrig att behandlas på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilka de samlats in.

4. MARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

4.1 För Riksvakt är det viktigt att inte kontakta personer som givit uttryck för att de inte vill bli kontaktade i marknadsföringssyfte. Därför har vi ett antal rutiner på plats för att så långt som möjligt se till att detta inte sker och att vi inte bryter mot de regler som gäller för marknadsföring. Exempel på sådana rutiner är:

a) Vi ”tvättar” alltid våra listor med telefonnummer mot NIX-registret innan vi ringer.
b) Vi följer all marknadsrättslig lagstiftning och bevakar domstolspraxis på området.
c) Vi följer de utomrättsliga normer som gemensamt kallas för ”god marknadsföringssed”.
d) Vi följer SWEDMAs och Kontaktas etiska regler för direktmarknadsföring.
e) Vi bevakar och följer yttranden från Konsumentverket och DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring).

4.2 Om du inte vill att vi ringer dig kan du fylla i formuläret på riksvakt.se/kundservice och välja att du vill bli spärrad för telefonmarknadsföring från oss.

5. LAGLIG GRUND

5.1 Vi behandlar enbart personuppgifter om behandlingen kan stödjas mot en laglig grund enligt EU:s dataskyddsförordning. En eller flera av följande lagliga grunder används när Riksvakt behandlar dina personuppgifter:

5.2 Fullgörande av avtal
När du blir kund hos oss behöver vi i olika led behandla dina personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig och därefter för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet. Det innebär att dina personuppgifter läggs in i vår kunddatabas och att vi kan efterfråga ytterligare uppgifter om du anmäler ett spärrärende.

5.3 Rättslig förpliktelse
Viss behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt gällande lagstiftning. Vi behöver också behandla en del uppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt bokförings- och skattelagstiftningen.

5.4 Berättigat intresse
En del av våra behandlingar sker med stöd av Riksvakts berättigade intresse som laglig grund. Detta förekommer endast efter att en intresseavvägning visat att den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter inte väger tyngre än det berättigade intresset hos Riksvakt att behandla uppgifterna för ändamålet. Behandling av personuppgifter förekommer baserat på följande berättigade intressen hos Riksvakt:

a) Vårt berättigade intresse av att sälja och marknadsföra produkter eller tjänster
b) Vårt berättigade intresse av att erbjuda en hög kundservicenivå
c) Vårt berättigade intresse av att kunna rekrytera och anställa personal
d) Vårt berättigade intresse av att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i verksamheten
e) Vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra rutiner och system
f) Vårt berättigade intresse av att inte sälja och marknadsföra produkter eller tjänster till personer under 18 år.
g) Vårt berättigade intresse av att inte sälja produkter eller tjänster till personer som inte har ett svenskt personnummer

6. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Vi delar och för över dina personuppgifter till våra samarbetspartners i den mån det krävs för att tillhandahålla våra tjänster och leverera en god service. Vi för över personuppgifter till företag som hjälper oss med informationsutskick och fakturering/kortbetalning. Vi delar och överför också dina personuppgifter till våra leverantörer av IT-tjänster (appar, sms-tjänster m.m.).

6.2 När vi delar dina personuppgifter med andra företag är det mottagande företaget antingen personuppgiftsbiträden till Riksvakt eller självständigt personuppgiftsansvariga. De företag som är personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

6.3 Om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES kan personuppgifterna lagras utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

6.4 Om du inte har spärrat användandet av cookies i din webbläsare delas också vissa data med andra i syfte att lära oss mer om våra besökare, se vidare under avsnitt 8.

6.5 Om vi är skyldiga enligt lag eller vid misstanke om brott kan vi komma att dela dina personuppgifter med statliga myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter.

7. SVAR PÅ EN RÄTTSLIG BEGÄRAN OCH MOTVERKANDE AV SKADA

7.1 Vi kan få tillgång till, behålla och dela dina personuppgifter som svar på en rättslig begäran (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, föreläggande från tillsynsmyndighet eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och bemöta bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av undersökningen.

8. COOKIES, PIXELS OCH ANNAN TEKNOLOGI

8.1 Vi samlar in information med hjälp av teknologi såsom cookies, pixlar och lokal lagring på din webbläsare eller enhet. Detta gör vi i syfte att lära oss mer om vilka som besöker vår webbplats så att vi kan förbättra din användarupplevelse.

8.2 Uppgifterna som delas genom cookies är aldrig direkt identifierande utan handlar i huvudsak om IP-nummer och uppgifter om webbläsare, svarstid, operativsystem, skärmupplösning, geografisk plats etc. För fullständig information om vilka cookies vi använder och vilka företag vi delar uppgifter med besök riksvakt.se/cookies

8.3 Din IP-adress behandlas också av oss när du kontaktar kundtjänst med hjälp av chattfunktionen på webbsidan, för att förhindra missbruk av tjänsten.

9. LAGRINGSPERIOD

9.1 Vi sparar dina personuppgifter olika länge beroende på vilken uppgift det rör sig om och ändamålet med behandlingen. Vi har upprättat interna regler för lagring och gallring av personuppgifter som vi vid alla tidpunkter följer. Personuppgifterna sparas aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling och aldrig längre än vad vi har rätt till enligt gällande lagstiftning.

9.2 Uppgifter som behandlas för att kunna uppfylla vårt avtal med dig behandlas fram till dess att avtalsförhållandet upphört. Efter denna tidpunkt behandlar vi uppgifterna i ytterligare 12 månader i marknadsföringssyfte om du inte invänt mot sådan behandling enligt punkten 10.5 nedan.

10. DINA RÄTTIGHETER

10.1 Rätt till tillgång
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och mer information om behandlingen. Det innebär att du får en kopia av de personuppgifter som rör dig som vi behandlar utan kostnad. Om du begär utdrag väldigt ofta kan vi ta ut en skälig avgift för administrativa kostnader. En förutsättning för att vi ska kunna ge dig tillgång till dina personuppgifter är att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt, till exempel genom Bank-ID.

10.2 Rätt till rättelse
Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar uppdaterade och korrekt. Om du upptäcker att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar uppgifterna. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till behandlingens ändamål. Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionell ansträngning.

10.3 Rätt till radering
Du har alltid rätt att vända dig till oss med en begäran om att dina uppgifter raderas. I vissa fall är vi dock förhindrade att radera personuppgifterna, till exempel om de behövs för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig. I följande fall kommer vi alltid att radera uppgifterna på din begäran:

a) Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in.
b) Om du har invänt mot behandling enligt punkt 10.5 nedan och vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen.
c) Om personuppgifterna har behandlats på ett sätt som strider mot lag.
d) Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åligger oss.

10.4 Rätt till dataportabilitet
Om du är kund hos oss har du rätt att få dina personuppgifter överförda i ett maskinläsbart format direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

10.5 Rätt att göra invändningar
Om du invänder mot en behandling av dina personuppgifter som baseras på ett hos Riksvakt berättigat intresse, kommer vi upphöra med behandlingen av personuppgifterna för dessa ändamål, om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen. Du har dock alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du väljer att invända mot direktmarknadsföring kommer Riksvakt inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Vi kan dock vara tvungna att fortsätta behandla uppgifterna för andra ändamål, till exempel för att uppfylla våra åtaganden enligt avtalet med dig som är kund.

10.6 För att utöva någon av ovanstående rättigheter kontaktar du vår kundservice, riksvakt.se/kundservice,  för vidare instruktioner.

11. KONTAKTINFORMATION

11.1 Om du har frågor gällande denna policy eller behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till oss på följande adress: integritet@riksvakt.se

11.2 Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter, kan du höra av dig till oss eller lämna klagomål direkt till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till Datainspektionen hittar du på www.datainspektionen.se

12. MEDDELANDE OM ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTSPOLICYN

12.1 Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig om det här på hemsidan, riksvakt.se/kundservice, och/eller i annan lämplig form. Om vi gör väsentliga förändringar i sättet på vilket vi behandlar dina personuppgifter kommer du kunna ta del av en reviderad personuppgiftspolicy innan den nya behandlingen tar vid.

Länkar och Dokument

Cookies
Kundservice

Betalningstjänster

© Copyright 2021 Riksvakt AB. All rights reserved.